Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľba hlavného kontrolóra obce DobročVytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo v Dobroči uznesením č. 10/2017 zo dňa 18. mája  2017, podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

voľbu hlavného kontrolóra Obce Dobroč

 

a určuje deň konania voľby na 9. augusta 2017 o 18.00 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dobroči.

 

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce je určený na 25 % mesačného pracovného času

s nástupom do pracovného pomeru od 1.10.2017.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Obce Dobroč prihlášky zasielajú alebo doručujú osobne           v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na Obecný úrad Dobroč, Dobroč 140, 985 53 Mýtna, najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t. j. do 27. júla  2017 do 15.00  hod.

Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

  1. kvalifikačné predpoklady na funkciu hlavného kontrolóra:

         ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,

     2. iné predpoklady:

         a) bezúhonnosť – preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

         b) odborná prax v kontrolnej činnosti samosprávy - preukazuje sa profesijným životopisom.

 

Náležitosti a prílohy prihlášky:

  1. osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktný údaj),
  2. písomný súhlas kandidáta na spracovanie a zverejnenie osobných údajov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce v obecnomzastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z. z.         o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  3. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
  4. doklad o vzdelaní – úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  5. štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom o doterajšej praxi s uvedením pracovnej pozície.

 

 

V Dobroči dňa 22.5. 2017

 

                                                                                              Ing. Miroslav Remeník

                                                                                                          starosta obce 


 
 

dnes je: 20.10.2018

meniny má: Vendelín

Virtuálny cintorín

webygroup

Úvodná stránka