Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika

ZÁPIS ÚMRTIA DO MATRIKY


Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. 

Na vybavenie dokladov o úmrtí je potrebné predložit:

 1. listy o prehliadke mŕtveho vydané obhliadajúcim lekárom
 2. občianský preukaz zomrelého, pri cudzincoch cestovný doklad
 3. rodný list zomrelého
 4. sobášny list zomrelého
 5. občianský preukaz , toho kto vybavuje pohrebné záležitosti
 6. (preukaz poistenca zomrelého)

 

 • Úmrtie vybavujú pozostalí mŕtveho priamo alebo prostredníctvom pohrebnej služby
 • Úmrtný list a Žiadosť o príspevok na pohreb je vydané na počkanie bez poplatkov.

 


 

URČENIE OTCOVSTVA

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebné doklady:

 • Občiansky preukaz matky a otca
 • Rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)
 • Vdovec/ vdova predloží úmrtný list manžel/ky     

 


 

UZAVRETIE MANŽELSTVA

 

Tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu.

 • vyplnené tlačivo sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov v kancelárii matriky
 • doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na matričnom úrade bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu, alebo cirkvi 
 • žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola.


* Sobášna miestnosť
   v budove Obecného úradu v Dobroči, prípadne iné vhodné miesto povolené   
   matričným úradom. 

Na uzavretie manželstva je potrebné predložiť: 


Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR

 1. vyplnenú žiadosť na uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci vyžiadajú na matričnom úrade
 2. platné občianske preukazy snúbencov
 3. rodné listy snúbencov
 4. ovdovelý snúbenec predloží úmrtný list manžela alebo úradné rozhodnutie o vyhlásení za  mŕtveho na ktorom je doložka o právoplatnosti
 5. rozvedený snúbenec predloží právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode skoršieho manželstva
 6. neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená predloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť  manželstvo 
 7. štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklady o pobyte a stave vydané príslušným orgánom cudzieho štátu

 

Ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan

 

 • za štátneho občana SR všetky náležitosti ako pri prvom prípade
 • za cudzieho štátneho občana, rodný list, osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie  manželstva, doklad o štátnom občianstve , doklad o pobyte, potvrdenie o osobnom stave  (osobný stav musí byť uvedený konkrétne), doklad,  ktorým možno preukázať totožnosť, u rozvedených  právoplatný  rozsudok o rozvode, u vdovcov   úmrtný list manželského partnera alebo súdne  rozhodnutie o  prehlásení   manžela za mŕtveho,   opatrené doložkou o právoplatnosti,  
 • všetky predložené doklady vyžadujú osvedčenie "Apostille" (ak s príslušným štátom nemá SR  uzavretú "Zmluvu o právnej pomoci" alebo Dohovor...), alebo superlegalizáciu (osvedčenie Veľvyslanectvom SR v príslušnom štáte, ak štát nepristúpil k predmetnému Dohovoru..)
 • originál dokladu (nie fotokópiu!) vydaný príslušným úradom cudzieho štátu pretlmočiť súdnym  tlmočníkom v SR, okrem dokladov v čestine.
 • cudzinec predloží čestné vyhlásenie, spísané u notára, že ovláda slovenský jazyk slovom aj   písmom, v opačnom prípade je potrebné na sobášny obrad zabezpečiť súdneho tlmočníka
 • ak rodný list cudzinca neobsahuje údaje o jeho rodičoch, t. j. dátum a miesto narodenia, je  potrebné predložiť sobášny list rodičov
 • osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva platí šesť mesiacov, ak štát, ktorý ho vydáva,  neobmedzí jeho platnosť, ak cudzí štát tento doklad nevydáva, predloží cudzinec potvrdenie o nevydávaní dokladu a zároveň spíše čestné vyhlásenie pred notárom, že je právne spôsobilý  uzavrieť manželstvo 

Správne poplatky:


 Vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva (§ 28 zák. č. 154/1994 Z.z.).

 


 

OSOBITNÁ  MATRIKA

 

Do osobitnej matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali na :

 

 • území cudziehoo štátu
 • zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte
 • lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky
 • území nepatriacom žiadnemu štátu

    - za maloleté dieťa žiada o zápis rodič, za zosnulého niekto z najbližších pozostalých
    - zápisy do osobitnej matriky nie sú spoplatňované

 

Potrebné doklady:

 • originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/   úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého 

 

 • matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o  právnej  pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j.    legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /Apostille/ 

 

 • platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR 

 

 • ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list   rodičov  pri zápise narodenia dieťaťa, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez prechyľovacej  koncovky a pod .

 

 


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Virtuálny cintorín

webygroup

Úvodná stránka