Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný Kontrolór

Hlavný kontrolór obce: Ing. Gabriela Fábiánová

 

Úlohy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu:

 • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
 • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 • priebehu vybavovania sťažností a petícií,
 • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 • dodržiavania interných predpisov obce a plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi, 
 1. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
 2. vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, 
 3. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 4. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, 
 5. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia, 
 6. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 
 7. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo, 
 8. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a môže byť volený opakovne teda nepretržite.


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Virtuálny cintorín

webygroup

Úvodná stránka