Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Deň matiekVytlačiť
 

 

Obecný úrad v Dobroči, Vás srdečne pozýva v nedeľu 13. mája 2018 o 15.oo hod. do sály Kultúrneho domu v Dobroči na kultúrny program pri príležitosti  DŇA  MATIEK. 

V programe vystúpia deti Materskej školy v Dobroči, žiaci Základnej školy v Dobroči a deti  z folklórneho krúžku.

Súbor na stiahnutie Deň matiek.jpg Deň matiek.jpg (246.3 kB)

 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

 

       P o z v á n k a

       V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam

 

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobroči,

 

ktoré sa uskutoční  16. mája 2018 (streda) o 18.00 hod v „Škole u Nociarov“ na osade Brestina.

 

 

Návrh programu zasadnutia:

 

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Záverečný účet Obce Dobroč za rok 2017.
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Dobroč za rok 2017.
 6. Návrh na 1. zmenu rozpočtu obce za rok 2018.
 7. Aktuálne zverejnené výzvy pre obce – informácia o podaných žiadostiach obcou.
 8. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny -  informácia o Národných projektoch v rámci miest a obcí.
 9. Rôzne.
 10. Interpelácia poslancov.
 11. Záver.

 

 

 

                                                                                                          Ing. Miroslav Remeník

                                                                                                                 starosta obce

   

 

 

 

 


 
 

Turistický výstup na Šušnov vrchVytlačiť
 


 
 

Koncert k MDŽVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie plagat_mdz.jpg plagat_mdz.jpg (198.6 kB)

 
 

Pozvánka obecné zastupiteľstvoVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Pozvánka OZ.pdf Pozvánka OZ.pdf (70.6 kB)

 
 

Obecná zabíjačkaVytlačiť
 


 
 

Uvítanie detíVytlačiť
 

uvítanie detí


 
 

Harmonogram zberu TKO a SZ na rok 2018Vytlačiť
 

harmonogram vývozu TKO

Harmonogram zberu TKO a SZ na rok 2018 Harmonogram.pdf Harmonogram.pdf (494.4 kB)

 
 

Vianočné prianieVytlačiť
 


 
 

Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobuVytlačiť
 

Starosta obce vyhlasuje súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu rodinných domov a okolia. Výzdoba bude posudzovaná komisiou zloženou z poslancov obecného zastupiteľstva počas vianočných sviatkov. V novom roku budú potom 3 najkrajšie vianočné výzdoby ohodnotené vecnými cenami.


 
 

Rozpis služieb Božích počas Vianočných sviatkovVytlačiť
 

Rozpis Služieb Božích počas Vianočných sviatkov - ECAV Dobroč


 
 

Mikuláš zavítal aj k nám Vytlačiť
 

mikuláš 06.12.2017

 

Viac fotiek nájdeš v našej fotogalérií.  ⇒ http://www.dobroc.sk/fotogaleria.html


 
 

Pozvánka na OZ 14.12.2017Vytlačiť
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva Pozvánka obecné zastupiteľstvo.pdf Pozvánka obecné zastupiteľstvo.pdf (192 kB)

 
 

Voľby VÚC 2017 v našej obciVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na OZ 07.11.2017Vytlačiť
 

Pozvánka OZ


 
 

Dni obce Dobroč 2017 Vytlačiť
 

 Srdečne Vás pozývame na Dobročskú hostinu v dňoch 2. a 3. septembradni obce 2017. 


 
 

Voľby do VÚC 2017Vytlačiť
 

 

OZNAM

V zmysle harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 je elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Dobroč:  dobroc@mail.t-com.sk.


 
 

Voľba hlavného kontrolóra obce DobročVytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo v Dobroči uznesením č. 10/2017 zo dňa 18. mája  2017, podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

voľbu hlavného kontrolóra Obce Dobroč

 

a určuje deň konania voľby na 9. augusta 2017 o 18.00 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dobroči.

 

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce je určený na 25 % mesačného pracovného času

s nástupom do pracovného pomeru od 1.10.2017.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Obce Dobroč prihlášky zasielajú alebo doručujú osobne           v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na Obecný úrad Dobroč, Dobroč 140, 985 53 Mýtna, najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t. j. do 27. júla  2017 do 15.00  hod.

Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 1. kvalifikačné predpoklady na funkciu hlavného kontrolóra:

         ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,

     2. iné predpoklady:

         a) bezúhonnosť – preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

         b) odborná prax v kontrolnej činnosti samosprávy - preukazuje sa profesijným životopisom.

 

Náležitosti a prílohy prihlášky:

 1. osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktný údaj),
 2. písomný súhlas kandidáta na spracovanie a zverejnenie osobných údajov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce v obecnomzastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z. z.         o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 3. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 4. doklad o vzdelaní – úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 5. štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom o doterajšej praxi s uvedením pracovnej pozície.

 

 

V Dobroči dňa 22.5. 2017

 

                                                                                              Ing. Miroslav Remeník

                                                                                                          starosta obce 


 
 

Obnova dediny DobročVytlačiť
 

Program obnovy dediny (POD) je známym, ale hlavne obľúbeným a úspešným nástrojom rozvoja vidieka v štátoch vyspelej Európy a jeho hlavným cieľom je udržať človeka na vidieku.

Cieľom programu je budovanie a revitalizácia verejných priestranstiev v obci:

 • inventarizácia aktuálneho stavu existujúcej zelenej infraštruktúry verejných priestranstiev obce vrátane oddychovo - ralaxačných zón,
 • vysádzanie drevín a osádzanie prvkov drobnej architektúry
 • vykonanie bezpečenostného a zdravotného orezu Orecha vlašského

Obce každoročne podávajú žiadosti vo forme jednoduchých projektových formulárov, ktorými deklarujú záujem o systémové riešenie svojho rozvoja a obnovy, ako aj schopnosť uchádzať sa o finančné zdroje z rôznych grantov a fondov. 

Logo


 
 

Váľanie májov Vytlačiť
 

váľanie májov

Pozývame Vás na váľanie májov v sobotu 3. júna 2017 o 18:00 hod. 

Večer sa stretneme pri guľáši, hudbe a tancovačke až do rána. 


 
 

Vítanie jari u nás v Dobroči Vytlačiť
 

 

 

Morena - vítanie jari

Vynášanie Moreny je starý pohanský zvyk, ktorý symbolicky pretrváva v niektorých obciach dodnes.

Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti. Zosobnenie niečo nepríjemného, čoho sa chceli ľudia na jar zbaviť. Rituálnou rozlúčkou s Morenou privolávali teplú a životodarnú jar.

Tradičným rituálom praktikovaným aj dnes je vynášanie Moreny a jej upálenie, alebo utopenie. Najčastejšie sa hádže z mosta alebo zo skaly.

Táto tradícia sa zachovala v jemne obmenených podobách v rôznych kútoch Slovenska ale aj tu u nás v Dobroči kde deti MŠ a ZŠ privítali takto jar.


 
 

Harmonogram vývozu KO a SZ 2017Vytlačiť
 


 
 

Vypaľovanie trávy - To nikdy nerobVytlačiť
 

 

Vypaľovanie trávy - VAROVANIE Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchrenného zboru v Banskej Bystrcii vyzýva občanov aby NIKDY nevypaľovali porasty bylín, kríkov a stromov nakoľko je to "ZAKÁZANÉ" !!!!

 

 


 
 

Veterinárna prevencia a ochrana štátneho územia SRVytlačiť
 

škótsky dobytokÚrad Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec informuje občanov o pláne veterinárnej prevencie a ochrane štátneho územia SR a iných povinností vlastníkov pri chove hovädzieho dobytka 2017!!!

 


 
 

Zbierka zákonov SRVytlačiť
 

zbierka zákonovZbierka zákonov SR

Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov SR v znení neskorších predpisov - obec je povinná zabezpečiť, aby Zbierka zákonov bola prístupná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem.

Do Zbierky zákonov SR je možné nahliadnúť v úradných hodinách v kancelárií Obecného úradu v Dobroči.

ÚRADNÉ HODINY Obecného úradu v Dobroči


Pondelok: 07:30  - 15:30 hod.
Utorok:      07:30  - 15:30 hod.
Streda:      07:30  - 17:00 hod.
Štvrtok:      07:30  - 15:30 hod.
Piatok:      07:30  -  14:00 hod.
 

Obedňajšia prestávka pondelok - piatok od 12:00 - 12:30 hod.


 
 

Zodpovedne a ohľaduplne na cesteVytlačiť
 

Havária auta     V uvedenom ozname a prezentácii vyzývame občanov - vodičov, aby sa  zamysleli nad svojim správaním sa v cestnej premávke a predišli tak vážnym  dopravných nehodám, pri ktorých dochádza k nenahraditeľným stratám na ľudskom živote a zdraví.

Nezabúdajme, že život a zdravie je to najcennejšie čo máme !!!


 
 

Úradná tabuľa

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.Vytlačiť
 

 

 


 
 

dnes je: 22.5.2018

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup

Úvodná stránka