Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Informáca o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018Vytlačiť
 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Obec Dobroč v zmysle § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 je vo výške 20,80%.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná v zmysle Prílohy č. 1 a Prílohy č.2 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


 
 

Vypaľovanie porastov bylín, stromov a kríkovVytlačiť
 

Vážení občania !

          Vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov porušuje fyzická osoba § 14, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ § 8 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Za porušenie predmetných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi môže byť fyzickej osobe podľa § 62 v blokovom konaní uložená pokuta do 100 € a podľa § 61 pri prejednaní priestupku uložená pokuta do výšky 331 €. Právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi za porušenie predmetných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi môže byť podľa § 59 uložená pokuta do výšky 16 596 €. Upozorňujeme občanov, že v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, počas suchého a teplého počasia budú príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru a príslušníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru vyxkonávať hliadkovú činnosť zameranú na odhalenie prípadov vypaľovania porastov trávy a kríkov.

         Zákon o lesoch o ochrane pred lesnými požiarmi zakazuje:

  • Zakladať alebo udržiavať otvorený oheň na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom pásme – 50m od hranice lesných pozemkov mimo vyznačených miest,
  • Fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.

Oheň zakladať iba na vyznačených miestach a pri zakladaní ohňa je potrebné dodržiavať základné pravidlá požiarnej bezpečnosti:

  • Nezakladať oheň počas vetra,
  • Nezakladať oheň použitím horľavých kvapalín,
  • Neponechávať oheň bez dozoru,
  • Ohnisko pred opustením dôkladne uhasiť a presvedčiť sa, že popol neobsahuje žeravé zvyšky po spaľovaní.

       Veríme, že v spolupráci so všetkými vlastníkmi, správcami a užívateľmi lesných pozemkov, v úzkej súčinnosti so spoločenskými a záujmovými organizáciami, ktoré vykonávajú svoje aktivity v prírode a lese, ale aj s Vašou podporou sa nám podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami. Len spoločným úsilím, opatrnosťou a ostražitosťou prispejeme k zníženiu počtu požiarov v tomto jarnom období.

 

 

 

 

 

 


Vybavuje: pplk. Ing. Pavol Kukla tel.: 047/561 6260


 
 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v DobročiVytlačiť
 

 

       P o z v á n k a

 

 

       V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobroči,  ktoré sa uskutoční  04. marca 2019 o 18.00 hod  v kancelárii Obecného úradu v Dobroči.

 

Návrh programu zasadnutia:

1.Otvorenie.

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3.Kontrola plnenia uznesení.

4.Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Dobroč na 1.polrok 2019

5.Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Dobroč za rok 2018

6.Rekonštrukcia kultúrneho domu – informácia o podanej žiadosti o dotáciu

7.Rôzne

8.Interpelácia poslancov.

9.Záver.

 

 

                                                                                                          Ing. Miroslav Remeník

                                                                                                                 starosta obce

   

 

 


 
 

Obecná zabíjačkaVytlačiť
 

Obecný úrad Vás srdečne pozýva na 2.ročník obecnej zabíjačky 9. 2. 2019.       

od 8.00 hod spracovanie prasiatka                                   

od 14.00 hod ochutnávka zabíjačkových špecialít

Príďte ochutnať zabíjačkové špeciality a zabaviť sa pri dobrej muzike, o ktorú sa postará ľudová hudba.

 


 
 

Harmonogram vývozu KO a SZ v obciVytlačiť
 


 
 

Nový rok 2019Vytlačiť
 

vianoce.jpgDrahé dámy,
Nech v zdraví a láske žijete,
Nech dobré nápoje len pijete,
Nech všetkého máte dostatok, 
V telke dosť dobrých rozprávok,
Nech radosť máte zo všetkých vecí,
Najmä však z vnukov a detí.

                                        A páni?
                                        Nech vám zdravie dobre slúži,
                                        Nech každý váš krok je istý a múdry,
                                        Nech šťastie je vašim druhom,
                                        Nech oráči ste s dobrým pluhom,
                                        Nech láska nemá pred vami žiadne skrýše,
                                        Nech pero vám nevysychá, dobre píše!


 
 

Reprezentačný plesVytlačiť
 

               Obec Dobroč Vás srdečne pozýva nasnimka1 (1).jpg          REPREZENTAČNÝ PLES

26. januára 2019

20:00 hod

                                        Do tanca bude hrať MIKO BAND

                                      Vstupné: 17€

                                           (večera, víno, káva)

                                     Vstupenky je možné zakúpiť u p. Remeníkovej -047/4397105

Súbor na stiahnutie snimka1.jpg snimka1.jpg (113.2 kB)

 
 

Pozvánka - Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

 

P o z v á n k a

 Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov,                                z v o l á v a m  ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobroči 

na deň 03.12.2018 (pondelok) o 17. 30 hod v budovej Starej krčmy

 

           Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobroči sa bude konať podľa nasledovného programu :

 

1. Otvorenie.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Dobroč a odovzdanie  

    osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom  obecného zastupiteľstva.

4. Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho  

     zasadnutia.

5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v Dobroči.

6. Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období.

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch

    podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

     predpisov.

9.  Návrh na zriadenie komisií obce  – finančná komisia, stavebná komisia a ochrany verejného                poriadku, športová komisia, kultúrna komisia a zriadenie komisie podľa čl.7 ods. 5 zákona č.               357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkciií verejných funkcionárov - voľba               predsedov a členov komisií                                                      

10.  Určenie platu starostu.

11.Návrh na 5.zmenu rozpočtu obce na rok 2018.

12. Inventarizácia majetku obce.

13. Diskusia a organizačné veci, rôzne.

14. Záver.

 

Účasť všetkých novozvolených poslancov je nevyhnutná, účasť doterajších poslancov je žiadúca.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ing. Miroslav Remeník

                                                                                                  starosta obce                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                      


 
 

Oznámenie o strategickom dokumenteVytlačiť
 

 

Obstarávateľ strategického dokumentu Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, dopravy a investícií, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO:37828100 predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek  životného prostredia kraja podľa § 5 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznámenie o strategickom dokumente: "Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzi 1.2".

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-bbk-verzia-1-2

 

 

Súbor na stiahnutie Oznamenie o SD.pdf Oznamenie o SD.pdf (10.6 MB)

 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec- zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu.Vytlačiť
 

Dňa 01.09. 2018 nadobudol účinnosť zákon č.184/2018 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 39/2007 Z.z.    o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Uvedeným zákonom sa zmenilo ustanovenie § 23 Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu, podľa ktorého na súkromnú domácu spotrebu (domáce zabíjačky) možno zabíjať u chovateľa hovädzí dobytok, ošípane, ovce, kozy a zver z farmového chovu ak,

a) je zabíjanie zvierat nahlásené regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred,

b) sú dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania,

c) sú dodržané požiadavky na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného predpisu,

d) sú dodržané požiadavky na vyšetrenie na bovinnú spongiformnú enefalopatiu (BSE) podľa osobitného predpisu, ak ide o hovädzí dobyt a požiadavky na vyšetrenie na transmisívne spongiformné  encefalopatie (TSE), ak ide o ovce a kozy,

e) sú dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely podľa osobitného predpisu, ak ide o ošípané.

Na základe uvedeného je povinnosťou občanov nahlasovať domácich zabíjačiek hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a zveri z farmového chovu najneskôr jeden pracovný deň vopred pred termínom vykonania domácej zabíjačky na RVPS Lučenec, Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec - osobne, písomne, telefonicky na tel. číslo 4322431, faxom na číslo 4323526, na mailovú adresu e-mail: sekretariat.lc@svps.sk v pracovných dňoch od 7.00 - 15.00 hod. Po tomto čase možno domáce zabíjačky nahlasovať faxom  na č.t. 4323526, alebo mailom na e-mail: sektretariat.lc@svps.sk.            O požiadavkách, ktoré je chovateľ povinný dodržiavať pri domácich zabíjačkách  - uvedené na stránke ŠVPS SR: https://www.svps.sk/zvierata/domace_zabijacky.asp.

Zároveň RVPS informuje občanov o tom, že v prípade neohásenia zabíjania hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a zveri z farmového chovu na súkromné domáce použitie aspoň jeden pracovný deň vopred sa dopustí priestupku a orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 400 € do 1000 € podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostilivosti alebo podľa § 48 ods. 10 v rozkaznom konaní pokutu do 650 €.

 

 


 
 
Položky 1-10 z 52

dnes je: 21.3.2019

meniny má: Blahoslav

Virtuálny cintorín

webygroup

Úvodná stránka