Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Harmonogram vývozu KO a SZ v obciVytlačiť
 


 
 

Nový rok 2019Vytlačiť
 

vianoce.jpgDrahé dámy,
Nech v zdraví a láske žijete,
Nech dobré nápoje len pijete,
Nech všetkého máte dostatok, 
V telke dosť dobrých rozprávok,
Nech radosť máte zo všetkých vecí,
Najmä však z vnukov a detí.

                                        A páni?
                                        Nech vám zdravie dobre slúži,
                                        Nech každý váš krok je istý a múdry,
                                        Nech šťastie je vašim druhom,
                                        Nech oráči ste s dobrým pluhom,
                                        Nech láska nemá pred vami žiadne skrýše,
                                        Nech pero vám nevysychá, dobre píše!


 
 

Reprezentačný plesVytlačiť
 

               Obec Dobroč Vás srdečne pozýva nasnimka1 (1).jpg          REPREZENTAČNÝ PLES

26. januára 2019

20:00 hod

                                        Do tanca bude hrať MIKO BAND

                                      Vstupné: 17€

                                           (večera, víno, káva)

                                     Vstupenky je možné zakúpiť u p. Remeníkovej -047/4397105

Súbor na stiahnutie snimka1.jpg snimka1.jpg (113.2 kB)

 
 

Pozvánka - Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

 

P o z v á n k a

 Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov,                                z v o l á v a m  ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobroči 

na deň 03.12.2018 (pondelok) o 17. 30 hod v budovej Starej krčmy

 

           Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobroči sa bude konať podľa nasledovného programu :

 

1. Otvorenie.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Dobroč a odovzdanie  

    osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom  obecného zastupiteľstva.

4. Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho  

     zasadnutia.

5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v Dobroči.

6. Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období.

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch

    podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

     predpisov.

9.  Návrh na zriadenie komisií obce  – finančná komisia, stavebná komisia a ochrany verejného                poriadku, športová komisia, kultúrna komisia a zriadenie komisie podľa čl.7 ods. 5 zákona č.               357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkciií verejných funkcionárov - voľba               predsedov a členov komisií                                                      

10.  Určenie platu starostu.

11.Návrh na 5.zmenu rozpočtu obce na rok 2018.

12. Inventarizácia majetku obce.

13. Diskusia a organizačné veci, rôzne.

14. Záver.

 

Účasť všetkých novozvolených poslancov je nevyhnutná, účasť doterajších poslancov je žiadúca.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ing. Miroslav Remeník

                                                                                                  starosta obce                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                      


 
 

Oznámenie o strategickom dokumenteVytlačiť
 

 

Obstarávateľ strategického dokumentu Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, dopravy a investícií, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO:37828100 predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek  životného prostredia kraja podľa § 5 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznámenie o strategickom dokumente: "Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzi 1.2".

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-bbk-verzia-1-2

 

 

Súbor na stiahnutie Oznamenie o SD.pdf Oznamenie o SD.pdf (10.6 MB)

 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec- zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu.Vytlačiť
 

Dňa 01.09. 2018 nadobudol účinnosť zákon č.184/2018 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 39/2007 Z.z.    o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Uvedeným zákonom sa zmenilo ustanovenie § 23 Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu, podľa ktorého na súkromnú domácu spotrebu (domáce zabíjačky) možno zabíjať u chovateľa hovädzí dobytok, ošípane, ovce, kozy a zver z farmového chovu ak,

a) je zabíjanie zvierat nahlásené regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred,

b) sú dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania,

c) sú dodržané požiadavky na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného predpisu,

d) sú dodržané požiadavky na vyšetrenie na bovinnú spongiformnú enefalopatiu (BSE) podľa osobitného predpisu, ak ide o hovädzí dobyt a požiadavky na vyšetrenie na transmisívne spongiformné  encefalopatie (TSE), ak ide o ovce a kozy,

e) sú dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely podľa osobitného predpisu, ak ide o ošípané.

Na základe uvedeného je povinnosťou občanov nahlasovať domácich zabíjačiek hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a zveri z farmového chovu najneskôr jeden pracovný deň vopred pred termínom vykonania domácej zabíjačky na RVPS Lučenec, Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec - osobne, písomne, telefonicky na tel. číslo 4322431, faxom na číslo 4323526, na mailovú adresu e-mail: sekretariat.lc@svps.sk v pracovných dňoch od 7.00 - 15.00 hod. Po tomto čase možno domáce zabíjačky nahlasovať faxom  na č.t. 4323526, alebo mailom na e-mail: sektretariat.lc@svps.sk.            O požiadavkách, ktoré je chovateľ povinný dodržiavať pri domácich zabíjačkách  - uvedené na stránke ŠVPS SR: https://www.svps.sk/zvierata/domace_zabijacky.asp.

Zároveň RVPS informuje občanov o tom, že v prípade neohásenia zabíjania hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a zveri z farmového chovu na súkromné domáce použitie aspoň jeden pracovný deň vopred sa dopustí priestupku a orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 400 € do 1000 € podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostilivosti alebo podľa § 48 ods. 10 v rozkaznom konaní pokutu do 650 €.

 

 


 
 

Výsledky komunálnych volieb 2018Vytlačiť
 

                4-61c950db36f96b324ace64f6c0c4e95a4e54f17c.jpg 

Výsledky komunálnych volieb v obci Dobroč – 10.11.2018

 

Počet zapísaných voličov                                 520

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania     368

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na starostu obce:

Bronislava Kúdeľková                                     75 hlasov

Ing. Miroslav Remeník                                    290 hlasov

 

Za starostu obce bol zvolený Ing. Miroslav Remeník

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva v Dobroči:

1. Mgr. Zdenko Mahút                             SNS                   223 hlasov

2. Peter Sýkora                                       SNS                   220 hlasov

3. Tatiana Jackuliaková                           SNS                   220 hlasov

4. David Kašina                                      SMER -SD         208 hlasov

5. Marek Maďar                                      SMER - SD        173 hlasov

6. Ľubomír Paulíny                                 SNS                   172 hlasov

7. Ján Lacko                                           KSS                   154 hlasov

 

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva v Dobroči:

1. Ján Krnáč                                          SMER – SD                    147 hlasov

2. Matúš Budáč                                     SNS                                134 hlasov

3. Beata Mišove                                    SaS, KDH, OĽANO         123 hlasov

4. Miroslav Šťava                                  SNS                                 86 hlasov

5. Miroslav Vantruba                             KSS                                 73 hlasov

6. Miroslav Filčík                                   SNS                                 58 hlasov

 

                                                                                                                          Ivana Šuttová

predseda miestnej volebnej komisie


 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 06.11.2018Vytlačiť
 

 

P o z v á n k a

       V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobroči, ktoré sa uskutoční  06.11.2018 (utorok) o 1800 hod. v kancelárii Obecného úradu v Dobroči.

 

Návrh programu zasadnutia:

1.Otvorenie.

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3.Kontrola plnenia uznesení.

4.Návrh rozpočtu obce Dobroč na rok 2019

5.Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Dobroč na rok 2019

6.Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017

7.Rôzne.

8.Interpelácia poslancov.

9.Záver.

                                                                                                       Ing. Miroslav Remeník

                                                                                                             starosta obce

Súbor na stiahnutie OZ pozvánka.pdf OZ pozvánka.pdf (57.7 kB)

 
 

Mesiac úcty k staršímVytlačiť
 

mesiac_ucty_k_starsim_logo.jpgStarosta obce Dobroč srdečne pozýva všetkých seniorov na malé posedenie pri príležitosti

MESIACA ÚCTY K STARŠÍM,

ktoré sa bude konať v nedeľu 28.októbra 2018 o 15.30 hod. v sále Kultúrneho domu v Dobroči.

Posedenie Vám spríjemnia programom deti MŠ a žiaci ZŠ v Dobroči a deti z detského FS Jánošík z Fiľakova. Pripravené je aj malé občerstvenie.

                        Tešíme sa na Vás.


 
 

Dobročský KardáňVytlačiť
 

Prehliadka podomácky a továrensky vyrobených malotraktorov spojená so súťažou

Kedy: 6.10.2018

O koľkej: 8:00stiahnuť.jpg

 

ZRAZ NA NÁMESTÍ PRI KD,

POTOM POKRAČUJE PREHLIADKA OBCOU

AŽ NA SÚŤAŽ DO DOBROČAJKY

 

Občerstvenie: kotlíkový guľáš a pivo

 

Prihlásiť sa je možné do 2.10.2018 na tel.č. 0917 961 326 (starosta Ing. Remeník)


 
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obceVytlačiť
 

Obec Dobroč uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z o podmienkach výkonu

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam

kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

 

1. Bronislava Kúdeľková, 52 r., odborná referentka, nezávislá kandidátka

2. Miroslav Remeník, Ing. , 51 r., starosta, nezávislý kandidát

 

 

 

V Dobroči 20.9.2018                                                                  ...................................................


 
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Dobroči Vytlačiť
 

 

Obec Dobroč uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z o podmienkach výkonu

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam

kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva v jednom volebnom obvode:

 

1. Matúš Budáč, 24 r., robotník, Slovenská národná strana

2. Miroslav Filčík, 34 r., robotník, Slovenská národná strana

3. Tatiana Jackuliaková, 49 r., zdravotná sestra, Slovenská národná strana

4. David Kašina, 43 r., SZČO, SMER – sociálna demokracia

5. Ján Krnáč, 68 r., dôchodca, SMER – sociálna demokracia

6. Ján Lacko, 34 r., elektromontér, Komunistická strana Slovenska

7. Marek Maďar, 43 r., hasič, SMER – sociálna demokracia

8. Zdenko Mahút, Mgr., 45 r., štátny zamestnanec, Slovenská národná strana

9. Beata Mišove, 52 r., účtovníčka, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie,       

   Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

10. Ľubomír Paulíny, 41 r., majster, Slovenská národná strana

11. Peter Sýkora, 48 r., zvárač, Slovenská národná strana

12. Miroslav Šťava, 28 r., nástrojár, Slovenská národná strana

13. Miroslav Vantruba, 51 r., živnostník, Komunistická strana Slovenska

 

            Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

 

 

            V Dobroči 20.9.2018                                                                  ...................................................


 
 

Dobročská osmičkaVytlačiť
 

dobrocska_osmicka_2018.jpg Dobročská osmička 

Obec Dobroč a KST Lučenec

Vás srdečne pozývajú dňa 22.09.2018 na cykloturistiku 35 km a pešiu turistiku 15 alebo 25 km.

 

 

Štart o 8:00 pred domom kultúry Dobroč

Za odmenu si v cieli pochutíte na vynikajúcom guľášiku a každý účastník získa diplom. 

 

Tešíme sa na Vás!

Info: pán Kapurník

0949 392 079


 
 

Dni obce Dobroč 2018Vytlačiť
 

Srdečne Vás pozývame na Dobročskú hostinu v dňoch 8. a 9.septembra 2018.

Dni obce dobroc2018.jpg


 
 

OznamVytlačiť
 

Dobroc.jpgO B E C   D O B R O Č

Obecný úrad Dobroč,  Dobroč 140,  985 53 Mýtna, okr. Lučenec


                  

OZNAM 

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 pre obec Dobroč

   

Politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva v Dobroči, môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie,  jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

 

Oznámenie o delegovaní členov a náhradníkov do uvedených komisií je možné doručiť v lehote do 11.9.2018 na Obecný úrad v Dobroči:

-     v listinnej forme na adresu: Obecný úrad Dobroč, Dobroč 140, 985 53 Mýtna -                      v elektronickej forme na adresu:  dobroc@mail.t-com.sk

 

 

 

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie v Dobroči

 

Mgr. Jaroslava Fiľová

Sídlo:  Obecný úrad Dobroč

Tel.:     047/4397105, 0907 174 950

E-mail: dobroc@mail.t-com.sk

 

 

 

Ing. Miroslav Remeník

                                                                                                                               starosta obce

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tel.,fax: 047/4397105, mobil: 0917 961 326, e-mail: dobroc@mail.t-com.sk


 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

stijlvol-vergaderen.jpgP o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobroči, ktoré sa uskutoční 09. augusta 2018 (štvrtok) o 17:00 hod. v kancelárii Obecného úradu v Dobroči.

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Kontrola plnenia uznesení.

4. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie 2018-2022.

5. Určenie volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich pre volebné obdobie 2018-2022.

6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé volebné obdobie 2018-2022.

7. Návrh na 3. zmenu rozpočtu obce Dobroč za rok 2018.

8. Rôzne.

9. Interpelácia poslancov.

10. Záver.

Ing. Miroslav Remeník starosta obce


 
 

Certifikát Vytlačiť
 

getpicture.jpgZdruženie DEUS potvrdzuje, že obec Dobroč je pripojená do informačného systému Dátové centrum obcí a miest (DCOM), čím jej prináleží štatút inovátora v elektronizácii služieb miestnej územnej samosprávy na Slovensku.

Súbor na stiahnutie Certifikát.jpg Certifikát.jpg (246.4 kB)

 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 19. júna 2018 Vytlačiť
 

       

      Starosta obce Dobroč v súlade s ustanovením § 13 odst. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobroči, ktoré sa uskutoční  19. júna  2018 o 1900 hod  v kancelárii Obecného úradu v Dobroči.

 

Návrh programu zasadnutia:

 

Otvorenie.

1.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2.Kontrola plnenia uznesení.

3.Návrh na  2. zmenu rozpočtu Obce Dobroč za rok 2018.

4.Rozdelenie pridelených finančných prostriedkov z výjazdového rokovania vlády SR.

5.Aktuálne zverejnené výzvy pre obce- informácia o podaných žiadostiach.

6.Program na „Deň obce“.

7.Rôzne.

8.Interpelácia poslancov.

9.Záver.

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Miroslav Remeník

                                                                                                                   starosta obce

   

 

 

 

 


 
 

PozvánkaVytlačiť
 

Starosta obce pozýva všetkých občanov na stretnutie v piatok 1. júna 2018 o 18.00 hod. do sály kultúrneho domu s nasledovným programom. 

Program:

1. Informácia o aktuálnom dianí v obce (aktuálne výzvy, podané a schválené projekty a pod).

2. Aktuálny stav v riešení otvoreného kanála v záhradách občanov Kotmanovskej ulice.

3. Diskusia - námety, pripomienky, názory a otázky občanov.

4. Záver.

 

 

 


 
 

Oznam - Africký mor ošípanýchVytlačiť
 

Peggy.jpgRegionálna veterinárna potravinová správa Lučenec upozorňuje všetkých občanov- chovateľov ošípaných aj neregistrovaných v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Lučenec na telefónne číslo 4322431, 4511753  alebo  mobilné čísla 0905828254, 0915849887 a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.

 

Nárazníková zóna afrického moru ošípaných (AMO) bola vyčlenená ako oblasť ,ktorá zahŕňa okres Lučenec a Poltár.

Povinnosť nahlásiť úhyn zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo zákona č.39/2007  Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov.  Pri nedodržaní týchto povinností hrozí chovateľovi sankcia v zmysle platnej legislatívy a to vo výške od 400 do 1000 eur v prípade fyzickej osoby a od 10 000 do 160 000 eur v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

 

Chovateľ je povinný okrem toho podľa § 23 ods. 1 citovaného zákona oznámiť na hore uvedené telefónne čísla aj dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky  minimálne jeden pracovný deň vopred.


 
 

Deti deťomVytlačiť
 

den_deti.jpgSrdečne pozývame malých aj veľkých 3. júna 2018 o 16.00 hod. do Kultúrneho domu v Dobroči na vystúpenie žiakov zo Základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu z Detvy.


 
 

Váľanie májovVytlačiť
 

plagát máj.jpg

Pozývame Vás na váľanie májov v sobotu 26. mája  2018 o 18:00 hod. O dobrú náladu sa postará skupina "Boľhov". O občerstvenie sa postarajú v hostinci Páľka a pochutíte si aj na výbornom guľáši.


 
 

Deň matiekVytlačiť
 

 

Obecný úrad v Dobroči, Vás srdečne pozýva v nedeľu 13. mája 2018 o 15.oo hod. do sály Kultúrneho domu v Dobroči na kultúrny program pri príležitosti  DŇA  MATIEK. 

V programe vystúpia deti Materskej školy v Dobroči, žiaci Základnej školy v Dobroči a deti  z folklórneho krúžku.

Súbor na stiahnutie Deň matiek.jpg Deň matiek.jpg (246.3 kB)

 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

 

       P o z v á n k a

       V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam

 

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobroči,

 

ktoré sa uskutoční  16. mája 2018 (streda) o 18.00 hod v „Škole u Nociarov“ na osade Brestina.

 

 

Návrh programu zasadnutia:

 

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Záverečný účet Obce Dobroč za rok 2017.
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Dobroč za rok 2017.
 6. Návrh na 1. zmenu rozpočtu obce za rok 2018.
 7. Aktuálne zverejnené výzvy pre obce – informácia o podaných žiadostiach obcou.
 8. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny -  informácia o Národných projektoch v rámci miest a obcí.
 9. Rôzne.
 10. Interpelácia poslancov.
 11. Záver.

 

 

 

                                                                                                          Ing. Miroslav Remeník

                                                                                                                 starosta obce

   

 

 

 

 


 
 

Turistický výstup na Šušnov vrchVytlačiť
 


 
 

Koncert k MDŽVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie plagat_mdz.jpg plagat_mdz.jpg (198.6 kB)

 
 

Pozvánka obecné zastupiteľstvoVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Pozvánka OZ.pdf Pozvánka OZ.pdf (70.6 kB)

 
 

Obecná zabíjačkaVytlačiť
 


 
 

Uvítanie detíVytlačiť
 

uvítanie detí


 
 

Harmonogram zberu TKO a SZ na rok 2018Vytlačiť
 

harmonogram vývozu TKO

Harmonogram zberu TKO a SZ na rok 2018 Harmonogram.pdf Harmonogram.pdf (494.4 kB)

 
 

Vianočné prianieVytlačiť
 


 
 

Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobuVytlačiť
 

Starosta obce vyhlasuje súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu rodinných domov a okolia. Výzdoba bude posudzovaná komisiou zloženou z poslancov obecného zastupiteľstva počas vianočných sviatkov. V novom roku budú potom 3 najkrajšie vianočné výzdoby ohodnotené vecnými cenami.


 
 

Rozpis služieb Božích počas Vianočných sviatkovVytlačiť
 

Rozpis Služieb Božích počas Vianočných sviatkov - ECAV Dobroč


 
 

Mikuláš zavítal aj k nám Vytlačiť
 

mikuláš 06.12.2017

 

Viac fotiek nájdeš v našej fotogalérií.  ⇒ http://www.dobroc.sk/fotogaleria.html


 
 

Pozvánka na OZ 14.12.2017Vytlačiť
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva Pozvánka obecné zastupiteľstvo.pdf Pozvánka obecné zastupiteľstvo.pdf (192 kB)

 
 

Voľby VÚC 2017 v našej obciVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na OZ 07.11.2017Vytlačiť
 

Pozvánka OZ


 
 

Dni obce Dobroč 2017 Vytlačiť
 

 Srdečne Vás pozývame na Dobročskú hostinu v dňoch 2. a 3. septembradni obce 2017. 


 
 

Voľby do VÚC 2017Vytlačiť
 

 

OZNAM

V zmysle harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 je elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Dobroč:  dobroc@mail.t-com.sk.


 
 

Voľba hlavného kontrolóra obce DobročVytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo v Dobroči uznesením č. 10/2017 zo dňa 18. mája  2017, podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

voľbu hlavného kontrolóra Obce Dobroč

 

a určuje deň konania voľby na 9. augusta 2017 o 18.00 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dobroči.

 

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce je určený na 25 % mesačného pracovného času

s nástupom do pracovného pomeru od 1.10.2017.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Obce Dobroč prihlášky zasielajú alebo doručujú osobne           v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na Obecný úrad Dobroč, Dobroč 140, 985 53 Mýtna, najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t. j. do 27. júla  2017 do 15.00  hod.

Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 1. kvalifikačné predpoklady na funkciu hlavného kontrolóra:

         ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,

     2. iné predpoklady:

         a) bezúhonnosť – preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

         b) odborná prax v kontrolnej činnosti samosprávy - preukazuje sa profesijným životopisom.

 

Náležitosti a prílohy prihlášky:

 1. osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktný údaj),
 2. písomný súhlas kandidáta na spracovanie a zverejnenie osobných údajov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce v obecnomzastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z. z.         o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 3. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 4. doklad o vzdelaní – úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 5. štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom o doterajšej praxi s uvedením pracovnej pozície.

 

 

V Dobroči dňa 22.5. 2017

 

                                                                                              Ing. Miroslav Remeník

                                                                                                          starosta obce 


 
 

Obnova dediny DobročVytlačiť
 

Program obnovy dediny (POD) je známym, ale hlavne obľúbeným a úspešným nástrojom rozvoja vidieka v štátoch vyspelej Európy a jeho hlavným cieľom je udržať človeka na vidieku.

Cieľom programu je budovanie a revitalizácia verejných priestranstiev v obci:

 • inventarizácia aktuálneho stavu existujúcej zelenej infraštruktúry verejných priestranstiev obce vrátane oddychovo - ralaxačných zón,
 • vysádzanie drevín a osádzanie prvkov drobnej architektúry
 • vykonanie bezpečenostného a zdravotného orezu Orecha vlašského

Obce každoročne podávajú žiadosti vo forme jednoduchých projektových formulárov, ktorými deklarujú záujem o systémové riešenie svojho rozvoja a obnovy, ako aj schopnosť uchádzať sa o finančné zdroje z rôznych grantov a fondov. 

Logo


 
 

Váľanie májov Vytlačiť
 

váľanie májov

Pozývame Vás na váľanie májov v sobotu 3. júna 2017 o 18:00 hod. 

Večer sa stretneme pri guľáši, hudbe a tancovačke až do rána. 


 
 

Vítanie jari u nás v Dobroči Vytlačiť
 

 

 

Morena - vítanie jari

Vynášanie Moreny je starý pohanský zvyk, ktorý symbolicky pretrváva v niektorých obciach dodnes.

Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti. Zosobnenie niečo nepríjemného, čoho sa chceli ľudia na jar zbaviť. Rituálnou rozlúčkou s Morenou privolávali teplú a životodarnú jar.

Tradičným rituálom praktikovaným aj dnes je vynášanie Moreny a jej upálenie, alebo utopenie. Najčastejšie sa hádže z mosta alebo zo skaly.

Táto tradícia sa zachovala v jemne obmenených podobách v rôznych kútoch Slovenska ale aj tu u nás v Dobroči kde deti MŠ a ZŠ privítali takto jar.


 
 

Harmonogram vývozu KO a SZ 2017Vytlačiť
 


 
 

Vypaľovanie trávy - To nikdy nerobVytlačiť
 

 

Vypaľovanie trávy - VAROVANIE Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchrenného zboru v Banskej Bystrcii vyzýva občanov aby NIKDY nevypaľovali porasty bylín, kríkov a stromov nakoľko je to "ZAKÁZANÉ" !!!!

 

 


 
 

Veterinárna prevencia a ochrana štátneho územia SRVytlačiť
 

škótsky dobytokÚrad Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec informuje občanov o pláne veterinárnej prevencie a ochrane štátneho územia SR a iných povinností vlastníkov pri chove hovädzieho dobytka 2017!!!

 


 
 

Zbierka zákonov SRVytlačiť
 

zbierka zákonovZbierka zákonov SR

Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov SR v znení neskorších predpisov - obec je povinná zabezpečiť, aby Zbierka zákonov bola prístupná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem.

Do Zbierky zákonov SR je možné nahliadnúť v úradných hodinách v kancelárií Obecného úradu v Dobroči.

ÚRADNÉ HODINY Obecného úradu v Dobroči


Pondelok: 07:30  - 15:30 hod.
Utorok:      07:30  - 15:30 hod.
Streda:      07:30  - 17:00 hod.
Štvrtok:      07:30  - 15:30 hod.
Piatok:      07:30  -  14:00 hod.
 

Obedňajšia prestávka pondelok - piatok od 12:00 - 12:30 hod.


 
 

Zodpovedne a ohľaduplne na cesteVytlačiť
 

Havária auta     V uvedenom ozname a prezentácii vyzývame občanov - vodičov, aby sa  zamysleli nad svojim správaním sa v cestnej premávke a predišli tak vážnym  dopravných nehodám, pri ktorých dochádza k nenahraditeľným stratám na ľudskom živote a zdraví.

Nezabúdajme, že život a zdravie je to najcennejšie čo máme !!!


 
 

dnes je: 20.1.2019

meniny má: Dalibor

Virtuálny cintorín

webygroup

Úvodná stránka