Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Dni Obce DobročVytlačiť
 

plagát.pngSrdečne Vás pozývame na Dobročskú hostinu 7, septembra 2019


 
 

75 Výročie SNPVytlačiť
 

 

vatra.jpgPri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania, Vás Obec Dobroč, Dobrovoľný hasičský zbor a Pozemkové spoločenstvo Dobroč, pozývajú  v piatok 30. augusta 2019 o 19.30 hod na zapálenie Vatry na Hrbe.


 
 

Oznam - Školská jedáleňVytlačiť
 

ŠJ.jpgOznam

Vedúca ŠJ p. Šuttová,  žiada zákonných zástupcov detí a žiakov, ktorí budú navštevovať od 1. septembra 2019 Materskú školu a Základnú školu v Dobroči, aby si vyzdvihli prihlášku na stravovanie. Prihlášku je možné vyzdvihnúť v obchode RT.        


 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva Vytlačiť
 


 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

 

i_5468882.jpgP o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobroči, ktoré sa uskutoční  15. augusta 2019 (štvrtok)  o 19.00 hod  v kancelárii Obecného úradu v Dobroči.

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Kontrola plnenia uznesení.

4. Rekonštrukcia kultúrneho domu.

5. Návrh na 2. zmenu rozpočtu obce Dobroč na rok 2019.

6. Návrh VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských              zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dobroč.

7. Dni obce Dobroč.

8. Rôzne.

9. Interpelácia poslancov.

10. Záver.

 

 

                                                                                                          Ing. Miroslav Remeník

                                                                                                                 starosta obce

   

 

 


 
 

Za dedinou- DOBROČVytlačiť
 


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

požiar.jpg

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Lučenci  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších   predpisov a   s § 2 ods. 1 vyhlášky    Ministerstva   vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 

VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov  Lučenec a Poltár od 02.07.2019 od 12:00 hod.  do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.


Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme 


ZAKAZUJE najmä:
• fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
• spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.


Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov


POVINNÍ najmä:
• zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
• zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
• udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
• prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
• vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.


 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26. júna 2019Vytlačiť
 

pozvánka OZ.jpg

V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam 

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobroči,

ktoré sa uskutoční  26. júna 2019 (streda) o 19.00 hod  v kancelárii Obecného úradu v Dobroči.

 

Návrh programu zasadnutia:

1.Otvorenie.

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3.Kontrola plnenia uznesení.

4.Záverečný účet obce Dobroč za rok 2018.

5.Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2018.

6.Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie NFP.

7.Informácia o vyhlásených výzvach o poskytnutie NFP.

8.Návrh na 1. zmenu rozpočtu obce za rok 2019.

9.Rôzne.

10.Interpelácia poslancov.

11.Záver.

 

 


 
 

Váľanie májaVytlačiť
 

PLAGáT Máj.jpg

Pozývame Vás 31. mája 2019 o 17.30 hod na námestie pre Kultúrny dom v Dobroči na váľanie mája. Do tanca zahrá ľudová hudba Konôpkovci. Ako občerstvenie bude pripravený výborný kotlíkový guľáš. 


 
 

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Materskej školy v DobročiVytlačiť
 

MŠ výberové.jpg

Obec Dobroč v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  vyhlasuje   výberové konanie na  obsadenie miesta riaditeľa/ky Materskej školy v Dobroči.

 


 
 
Položky 1-10 z 65

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Virtuálny cintorín

webygroup

Úvodná stránka