Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Materskej školy v DobročiVytlačiť
 

MŠ výberové.jpg

Obec Dobroč v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  vyhlasuje   výberové konanie na  obsadenie miesta riaditeľa/ky Materskej školy v Dobroči.

 


 
 

Zaburinenie pozemkov - upozornenieVytlačiť
 

     Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy, na základe poznatkov zistených pri kontrolnej činnosti konštatuje, že neustále pribúdajú plochy zaburinených pozemkov.


 
 

Deň matiekVytlačiť
 

 

Deň matiek.jpgStarosta obce si Vás dovoľuje pozvať na malé posedenie pri príležitosti Dňa matiek v nedeľu 12.mája 2019 o 15.00 hod v sále KD v Dobroči. V programe vystúpia deti Materskej školy v Dobroči, žiaci Základnej školy v Dobroči a ženská spevácka skupina Vidovenky z Vidinej.

Súbor na stiahnutie Deň matiek.jpg Deň matiek.jpg (222.3 kB)

 
 

Informáca o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018Vytlačiť
 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Obec Dobroč v zmysle § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 je vo výške 20,80%.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná v zmysle Prílohy č. 1 a Prílohy č.2 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


 
 

Vypaľovanie porastov bylín, stromov a kríkovVytlačiť
 

Vážení občania !

          Vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov porušuje fyzická osoba § 14, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ § 8 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Za porušenie predmetných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi môže byť fyzickej osobe podľa § 62 v blokovom konaní uložená pokuta do 100 € a podľa § 61 pri prejednaní priestupku uložená pokuta do výšky 331 €. Právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi za porušenie predmetných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi môže byť podľa § 59 uložená pokuta do výšky 16 596 €. Upozorňujeme občanov, že v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, počas suchého a teplého počasia budú príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru a príslušníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru vyxkonávať hliadkovú činnosť zameranú na odhalenie prípadov vypaľovania porastov trávy a kríkov.

         Zákon o lesoch o ochrane pred lesnými požiarmi zakazuje:

  • Zakladať alebo udržiavať otvorený oheň na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom pásme – 50m od hranice lesných pozemkov mimo vyznačených miest,
  • Fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.

Oheň zakladať iba na vyznačených miestach a pri zakladaní ohňa je potrebné dodržiavať základné pravidlá požiarnej bezpečnosti:

  • Nezakladať oheň počas vetra,
  • Nezakladať oheň použitím horľavých kvapalín,
  • Neponechávať oheň bez dozoru,
  • Ohnisko pred opustením dôkladne uhasiť a presvedčiť sa, že popol neobsahuje žeravé zvyšky po spaľovaní.

       Veríme, že v spolupráci so všetkými vlastníkmi, správcami a užívateľmi lesných pozemkov, v úzkej súčinnosti so spoločenskými a záujmovými organizáciami, ktoré vykonávajú svoje aktivity v prírode a lese, ale aj s Vašou podporou sa nám podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami. Len spoločným úsilím, opatrnosťou a ostražitosťou prispejeme k zníženiu počtu požiarov v tomto jarnom období.

 

 

 

 

 

 


Vybavuje: pplk. Ing. Pavol Kukla tel.: 047/561 6260


 
 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v DobročiVytlačiť
 

 

       P o z v á n k a

 

 

       V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobroči,  ktoré sa uskutoční  04. marca 2019 o 18.00 hod  v kancelárii Obecného úradu v Dobroči.

 

Návrh programu zasadnutia:

1.Otvorenie.

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3.Kontrola plnenia uznesení.

4.Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Dobroč na 1.polrok 2019

5.Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Dobroč za rok 2018

6.Rekonštrukcia kultúrneho domu – informácia o podanej žiadosti o dotáciu

7.Rôzne

8.Interpelácia poslancov.

9.Záver.

 

 

                                                                                                          Ing. Miroslav Remeník

                                                                                                                 starosta obce

   

 

 


 
 

Obecná zabíjačkaVytlačiť
 

Obecný úrad Vás srdečne pozýva na 2.ročník obecnej zabíjačky 9. 2. 2019.       

od 8.00 hod spracovanie prasiatka                                   

od 14.00 hod ochutnávka zabíjačkových špecialít

Príďte ochutnať zabíjačkové špeciality a zabaviť sa pri dobrej muzike, o ktorú sa postará ľudová hudba.

 


 
 

Harmonogram vývozu KO a SZ v obciVytlačiť
 


 
 

Nový rok 2019Vytlačiť
 

vianoce.jpgDrahé dámy,
Nech v zdraví a láske žijete,
Nech dobré nápoje len pijete,
Nech všetkého máte dostatok, 
V telke dosť dobrých rozprávok,
Nech radosť máte zo všetkých vecí,
Najmä však z vnukov a detí.

                                        A páni?
                                        Nech vám zdravie dobre slúži,
                                        Nech každý váš krok je istý a múdry,
                                        Nech šťastie je vašim druhom,
                                        Nech oráči ste s dobrým pluhom,
                                        Nech láska nemá pred vami žiadne skrýše,
                                        Nech pero vám nevysychá, dobre píše!


 
 

Reprezentačný plesVytlačiť
 

               Obec Dobroč Vás srdečne pozýva nasnimka1 (1).jpg          REPREZENTAČNÝ PLES

26. januára 2019

20:00 hod

                                        Do tanca bude hrať MIKO BAND

                                      Vstupné: 17€

                                           (večera, víno, káva)

                                     Vstupenky je možné zakúpiť u p. Remeníkovej -047/4397105

Súbor na stiahnutie snimka1.jpg snimka1.jpg (113.2 kB)

 
 
Položky 1-10 z 55

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

Virtuálny cintorín

webygroup

Úvodná stránka